Livestream Lotte Pen tijdens Uitgast 2021

Terugblik Uitgast 2021

In deze Terugblik Uitgast 2021:

 • Omschakelen van Plan A naar B
 • Medewerking van de artiesten
 • Communicatie over en tijdens het Festival
 • Online bezoekers
 • Toekomstplannen

van plan A

De voorbereidingen voor het festival 2021 waren in het 4e kwartaal van 2020 goed van start gegaan met medeneming van de evaluatie van de bijzondere editie 2020, uitmondend in een vastgesteld projectplan 2021. De financiering was begin 2021 rond. Uitgast ging uit van een jubileumeditie volgens plan A (gratis tweedaagsfestival voor bezoekers met 3 podia, 12 muziekgezelschappen, een compositiewedstrijd en livestreaming van onderdelen van het programma).

naar Plan B

I.v.m. de voortduring van de coronacrisis en de beperkingen die het demissionaire kabinet de cultuursector oplegde is een plan B verder ontwikkeld. Daarin is rekening gehouden met de mogelijkheid dat bezoekers al dan niet geplaceerd zouden kunnen genieten van alle muzikanten in het Natuurpark Lelystad, dan wel dat het festival louter via livestream zou zijn te volgen. Na de persconferentie van premier Rutte van 13 augustus 2021, waarin het verbod op het houden van een festival werd verlengd tot in september 2021, heeft het bestuur van Uitgast moeten besluiten om de jubileumeditie zonder publiek doorgang te laten vinden.

terugblik Uitgast 2021

Wij waren er klaar voor maar hebben moeten vaststellen dat we niet voldoende aan de van overheidswege gestelde eisen konden voldoen. Het Natuurpark Lelystad is een open terrein met meerdere in- en uitgangen. Het volledig afgrendelen van de podia terreinen met beperkte bezoekerscapaciteit en het controleren van alle bezoekers op vaccinatiebewijzen is niet goed mogelijk.

Meewerkende artiesten

In goed overleg met de gecontracteerde artiesten is het ons toch gelukt een mooi programma te maken dat via een livestream aangeboden werd en waarbij gebruik is gemaakt van 2 podia i.p.v. 3. Slechts 1 ensemble bleek niet inpasbaar te zijn in de herziene uitvoeringsplanning. Via de website van Uitgast is de livestream op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 uitgezonden.

CommunicatiE

Uitgast heeft veel tijd en energie gestoken in communicatie en berichtgeving naar donateurs en relaties. In de loop van 2021 zijn meerdere zeer uitgebreide digitale nieuwsbrieven uitgebracht. Via website en social media is de nodige informatievoorziening verzorgd. Om een idee te geven:

 • aantal bezoekers website alleen al op 28 en 29 augustus 2021: ruim 3000[1]
 • aantal volgers Facebook: ruim 384 (in 2020: 318)
 •  aantal volgers Instagram: 238 (in 2020: 187)
 • aantal volgers Twitter: 273 (in 2020: 270)
 • aantal geabonneerden nieuwsbrief Uitgast: 344, waaronder een groot aantal culturele instellingen (toename in 1 jaar: ruim 100 abonnees).

Het Flevo-landschap heeft via eigen kanalen (magazine) een bereik van ruim 12.000 personen gegenereerd. De maandelijks uitkomende digitale nieuwsbrief van Het Flevo-landschap werd verstuurd naar ruim 4000 e-mailadresssen. Door Omroep Flevoland is de nodige aandacht besteed aan de alternatieve invulling van het festival. Ook in FlevoPost en in Almere WEEKEND (totale oplage van circa 150.000) is paginagroot het livestream programma geëtaleerd.

Festival

Op zaterdagavond 28 augustus was het redelijk droog, maar wel enigszins winderig. Op zondag 29 augustus was het overwegend bewolkt en somber, grijs weer, zo nu en dan regen en fris in de ochtend (lastig voor muzikanten en instrumenten). De gewaarwording van een jubileumfestival zonder publiek maakte het er niet vrolijker en feestelijk op. Het bestuur van Uitgast hoopt nooit meer mee te maken dat een muziekfestival in het prachtige Natuurpark Lelystad zonder publiek plaatsvindt.

Online bezoekers

Op zaterdagavond volgden volgens Google analytics (website van Uitgast) en YouTube analytics (de server van het bedrijf dat de livestream verzorgde) in totaal circa 600 bezoekers het festival via livestream. Men is over het algemeen vrij lang (3 uur) ingelogd gebleven. Op zondag is circa 800 maal ingelogd, bijna 60% via mobiele telefoon en ongeveer 40% via desktop pc. In totaal dus ruim de helft van het aantal live bezoekers die normaliter – zoals in 2019 – het festival daadwerkelijk bezoeken.

Van een groep van circa 900 gebruikers van de livestream is achterhaald waar zij vandaan ingelogd hebben:

 • Flevoland: 34,7 %
 • Overige provincies: 60,7 %
 • Internationaal: 4,6 %

Van lokaal naar landelijk

Het bestuur van Uitgast heeft, ook met de terugblik Uitgast 2021, geconcludeerd dat het muziekfestival inmiddels een bovenlokale en boven provinciale functie vervuld. Sterker nog: er is sprake van een zich ontwikkelende landelijke en internationale uitstraling. Naast de nodige bezoekers uit Dronten, Lelystad en Almere (provincie Flevoland) bleek dat – zonder uitzondering – uit alle provincies in het land is ingelogd. Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam zijn hierin koploper. Bijna 5% buitenlandse ingelogde personen mag daarnaast niet worden veronachtzaamd. Zij bieden een interessant toekomstperspectief voor verdere toename in ‘world-wide’ bekendheid en deelname.

Enquete helpt terugblik Uitgast 2021 realiseren

Enige tientallen bezoekers van het livestream-festival (te weinig voor representatieve conclusies) hebben de moeite genomen een digitale vragenlijst in te vullen via de website van Uitgast. Het beeld dat hieruit is gekomen is als volgt:

 • Respondenten zijn of op zaterdag of op zondag ingelogd geweest (weinig inlog voor  2 dagen achtereen door dezelfde bezoeker, wel langdurig verblijf bij inlog)
 • De waardering op een schaal van 10 van alle respondenten:
 • Kwaliteit programma: 8,4
 • Kwaliteit musici: 9,0
 • Parkbeleving: 8,1
 • Kwaliteit livestream: 7,8
 • Totale waardering: 8,4

De respondenten hebben de nodige op- en aanmerkingen gemaakt en suggesties gedaan voor verbetering van de uitvoering van het festival. Het bestuur doet daar voordeel mee voor komend jaar en heeft vastgesteld dat in overwegende mate de reacties van respondenten uitermate positief waren, gegeven de omstandigheden. Veelal werd gemeld:

 • super programma,
 • attractief en gevarieerd,
 • zeer goede musici en presentatie, 
 • livestream op andere momenten ook willen terugzien,
 • livestream professionaliseren door verbindingen tussen opeenvolgende sessies via tekstinfo te verbeteren.

Resultaten

In de laatste normale editie van Uitgast in 2019 (dus met publiek) kwam de algemene waardering nog uit op 9,0. Zonder publiek toch nu nog een 8,4 scoren met ongeveer 1500 virtuele bezoekers wordt door ons als een zeer goed resultaat beschouwd. Het bestuur van Uitgast is van oordeel dat, hoewel vragen zijn te stellen t.a.v. de representativiteit, het naar voren gekomen beeld goed aansluit bij de bevindingen inzake spreiding en inlogduur van virtuele bezoekers.

Evaluatie uitgast 2021

Stichting Uitgast heeft direct na afloop van editie 2021 een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Geconstateerd is dat we binnen alle beperkingen ten gevolge van de coronacrisis toch trots kunnen zijn op de behaalde resultaten. Veel zaken zijn goed tot zeer goed verlopen. Ook zijn een aantal verbeterpunten geïnventariseerd. Het kan dus nog beter!

toekomst…

Deze terugblik UITGAST 2021 helpt ons om vooruit te kijken. Wij hebben het gevoel op de juiste weg te zijn om Uitgast als festival goed op de kaart te zetten en zien mogelijkheden om tot verdere kwaliteitsverbetering te komen, bijvoorbeeld op het punt van parkbeleving (fysieke aanwezigheid bezoekers met minder afgeschutte podia) en vormen van hybride aanbieding, ook voor diegenen die via livestream of anderszins het festival willen meemaken.


[1] Een deel van de bezoekers is meerdere keren ingelogd geweest; circa de helft van het totale aantal bezoekers heeft de livestream bekeken. Daarnaast zijn de pagina’s met nadere informatie over musici veelvuldig bekeken.

Scroll naar boven